Nákup tovaru a služieb na našej internetovej stránke www.klimacar.sk môžu uskutočniť fyzické  aj právnické  osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Kontaktné údaje poskytovateľa (ďalej len „predávajúci „) :

E & P consulting s.r.o., Palackého 4, 92001 Hlohovec, SR

IČO: 46484078
DIČ: 2023419530
Nie sme plátcami DPH

Kontaktné údaje : telefón: +421905344384   , mail: klimacarhc@gmail.com 
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:           
FIO BANKA a.s.
IBAN: SK62 8330 0000 0025 0120 3438
S.W.I.F.T.: FIOZSKBAXXX

Objednávka

 1. Kupujúci-spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.klimacar.sk alebo písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop) prípadne telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 1. 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Všetky tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 1. Po doručení objednávky bude táto objednávka kupujúceho zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa-kupujúceho záväzná.
 2. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom), ale zároveň je spotrebiteľ povinný danú skutočnosť oznámiť predávajúcemu bezodkladne telefonicky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

1. Dodacia lehota

 1. Dodacia lehota pre rôzne druhy tovaru a služieb je rôzna. Termín dodávky alebo odberu tovaru alebo služby bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 30 dní od dátumu objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

2. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu alebo služby je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom na účet predávajúceho.
 3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + cenu dopravy a cenu dobierky.
 4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie,kupujúci-spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy :
  a) vlastnou dopravou – po dohode s predávajúcim
  b) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena za prepravu je uvedená pri konkrétnom druhu tovaru c. rozvozom predávajúceho -výška nákladov na dopravu je vždy oznámená spotrebiteľovi pri objednávke

3. Prebratie tovaru

 1. Spotrebiteľ-kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ-kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ-kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Spotrebiteľ-kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktom až uhradením plnej kúpnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ-kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa-kupujúceho momentom prevzatia spotrebiteľom--kupujúci m alebo jeho splnomocnencom.

4. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v 1. deň odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom).
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie právnická osoba-nákup na IČO) .Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 1. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
  a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
 4. c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 5. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 70% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

 1. b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
 2. c) vystavená cena produktu bola chybná

5. Záruka a servis

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu. V prípade uplatenia 3/5/7 ročnej záruky je potrebné zakúpiť, montovať a pravidelne servisovať klimatizáciu našou spoločnosťou.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na zamrznutie vonkajšej jednotky (vonkajšia jednotka môže primrznúť aj pri vyššej teplote ako je jej min. teplota na kúrenie).
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 5. Nadštandardne záručné podmienky (5/7 rokov) sa vzťahujú len na hardvérové súčasti klimatizácie a jej základné funkcie- kúrenie, či chladenie.

Nadštandardné záručné podmienky sa nevzťahujú na softvérové súčasti klimatizácie a jej doplnkové funkcie (wifi, ionizácia, bočné lamely, elektrostatické filtre, zvýšenú hlučnosť jednotky), rôzne pazvuky jednotky a degradáciu materiálov (napr. zožltnutie bielych častí).
Taktiež v prípade klimatizácii s wifi funkciou, neručíme za funkčné spárovanie so smartfónom, či wifi routerom u zákazníka. Spoločnosť ACEA s.r.o. zrealizuje 2 pokusy o pripojenie a nastavenie wifi spojenia s montovaným zariadením cez router zákazníka, následne zrealizuje technik 1 pokus cez svoj hotspot. V prípade, že zariadenie napriek tomu nefunguje, je potrebné, aby zákazník kontaktoval Samsung support: 0800726786 (pri klimatizáciách SAMSUNG).

Záruka sa nevzťahuje ani na ponorenú hadičku od kondenzu, alebo v prípade, že zákazník nemá servisný otvor pri zavedenom kondenze do odpadu.
Taktiež v prípade nedostatočného spádu kondenzu (Minimálny spád 1cm na m v celej dĺžke kondenznej trasy. Ideál sú 2cm na m) alebo v prípade upchatia kondenzu hmyzom. Taktiež sa nadštandardná záruka nevzťahuje na prípad, kedy zákazník počas silného vetra počuje rôzne zvuky z vnútornej jednotky, ak je kondenz vyvedený von je to prirodzeným javom.

 6.Zodpovednosť za škodu

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu na nehnuteľnom ani hnuteľnom majetku spôsobenú produktom.
 2. Predávajúci za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu škodu spôsobenú vlastnosťami produktu spôsobujúcimi škody.
 3. V prípade odmietnutia montáže na dohodnutom mieste z akéhokoľvek dovodu je storno poplatok 300 EUR!!
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené pretečením klimatizácie. (odporúčame nenechávať cenné veci v blízkosti klimatizácie)

7. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 1. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Žiadna položka