Spoločnosť E &P consulting s.r.o. , IČO: 46484078, so sídlom: Palackého 4, 92001 Hlohovec, ako prevádzkovateľ internetovej stránky http://www.klimacar.sk v rámci nej vyhlasuje, že zbiera, spracováva a uchováva nasledovné:
Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktná e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

Účel spracúvania: plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa ako dodávateľa služby voči dotknutej osobe ako odberateľovi primárne za účelom kontaktovania ohľadom zakázok, prípadne informovaní o zmenách a podobne.

Právny základ spracúvania: zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou v rámci internetovej stránky.

Doba uchovávania: doba nevyhnutná na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa z  zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie.

Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby s tým, že súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky, vo vzťahu ku ktorým prevádzkovateľ nezhromažďuje a neuchováva osobné údaje.

Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: klimacarhc@gmail.com dotknutej osobe na základe jej žiadosti:

  • poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;
  • poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;
  • vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.

 

Žiadna položka